มีค่าใช้จ่าย

อบรม Public Training หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำคัญที่คนทำงานต้องรู้ (22 พ.ค. 61) อ.วฤทธิ์!!Confirm !

อบรมวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
จำนวนคนดู 11 ครั้ง
อบรม Public Training หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำคัญที่คนทำงานต้องรู้ (22 พ.ค. 61) อ.วฤทธิ์!!Confirm !

หัวข้อการอบรม

1. กฎหมายแรงงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

2. ประเภทของการจ้างแรงงาน

3. สัญญาจ้างแรงงาน

4. การจ้างทดลองงาน

5. การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

6. สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง

7. การใช้แรงงานหญิง

8. การใช้แรงงานเด็ก

9. เวลาทำงานปกติและเวลาพัก

10. วันหยุดและวันลา

11. ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด

12. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

13. การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

14. วินัยและการลงโทษทางวินัย

15. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

16. ค่าชดเชย

17. ค่าชดเชยพิเศษ

18. เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

19. กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานอื่นๆ เช่น กฎหมายแรงงานสัมพันธ์/ประกันสังคม ประเด็นที่ใช้มากและมักมีปัญหาในทางปฏิบัติ

วิธีการอบรม   บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

ผู้เข้าอบรม   พนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, นายจ้าง และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร   อาจารย์วฤทธิ์  สายสุวรรณ 

สถานที่อบรม โรงเเรมอะไรซ์สุขุมวิท 26 ติด BTS พร้อมพงษ์

ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com

Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining
Www.INWTraining.com

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร "การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL" วันที่ 3-5 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การติดตั้งเครื่องที่ให้บริการ Internet (Internet Server) เบื้องต้น"
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานด้วยระบบ On The Job Training
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การใช้งาน LabVIEW ขั้นสูง" รุ่นที่ 7
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ ในการปฎิบัติงานจริง
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
“ค้นหาและพัฒนา DNA Entrepreneur ในตัวคุณ” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้ารับการอบรมโครงการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepren...
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการออกแบบเครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าหรือเจ้าของแบรนด์ ได้อย่างตรงจุด เติมความรู้ในด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิตบร...
การทำงานภายในองค์กร สิ่งที่จะทำให้การประสานงานภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดอาจมีหลายปัจจัย และปัจจัยหนึ่งที่ช่วยทำให้การทำงานภายในองค์ประสบความสำเร็จได้แก่การเขีย...