มีค่าใช้จ่าย

Public Training กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเเละโอกาสทางธุรกิจ (Risk Management) !!Confirm !!

อบรมวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
จำนวนคนดู 12 ครั้ง
Public Training กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเเละโอกาสทางธุรกิจ (Risk Management) !!Confirm !!

เนื้อหาการบรรยาย

·       สร้างความเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร

1.       วินิจฉัย เป้าหมาย พันธกิจ เพื่อดูความสอดคล้องว่าเป็นไปในทิศทางใด

2.       สรุปผลวินิจฉัย และทำฉันทามติ ร่วมกัน

·       ความหมายและหลักการบริหารความเสี่ยง

1.       ความเสี่ยงระดับองค์กร

2.       ความเสี่ยงระดับธุรกิจ

3.       ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

·       ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

1.       ประโยชน์ทางตรง

2.       ประโยชน์ทางอ้อม

·       กระบวนการบริหารความเสี่ยง

1.       การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

2.       การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

3.       การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

4.       การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

5.       กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

6.       การติดตามผล (Monitoring)

·       เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1.       SWOT สภาพปัจจุบัน และอนาคต

·       ความสามารถของการระบุความเสี่ยงจากงานที่ทำ

ระหว่างหัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

·       เทคนิคการบริหารความไม่แน่นอนบนความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

1.       การหลีกเลี่ยง (Avoid)

2.       การร่วมจัดการ (Share)

3.       การลด (Reduce)

4.       การยอมรับ (Accept)

·       การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน

วิทยากรอาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
วันที่อบรม 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม: โรงเเรมอะไรซ์สุขุมวิท 26 ติด BTS สถานีพร้อมพงษ์

ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่หลักการบริหารตนเอง การสร้างแรงจูงใ...
สำหรับ ท่านเจ้าของกิจการ ที่สนใจการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ตลอดจนบุคคลทั่วไปทุกท่าน
หลักสูตรที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจแบบเจาะลึกในทุกภาคส่วนของโรงแรม เพื่อการจัดการที่ได้มาตรฐานและสร้างรายได้ตลอดทุกฤดูกาล
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)
หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารให้กับบุคลากรในองค์กร
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการทำงานวิจัยทางการตลาด หรือทางธุรกิจแก่องค์กร โดยมุ่งเน้นที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพของลักษณะงานวิจัยทางการตลาดยุคใหม่ ทิศทางการศึกษาวิจั...
หลักสูตรนี้เน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และปัญหาที่ทุกองค์ต้องเจอ ท่านจะได้ทราบถึงเนื้อหาที่จำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับองค์กรของท่านซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยวิทยากรผู้...
หลักสูตรนี้จะได้คำตอบครอบคลุมในการบริหารคนในทุกๆทิศทางดังกล่าวซึ่งจะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เพิ่มพูนทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารคน
ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขันที่สูงมาก การเข้าใจและสามารถใช้กลุยุทธ์ทางการตลาดอย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการเอาชนะใจลูกค้า อยู่เหนือคู่แข่ง และทำกำไรให้กับโรงแรมได้อย่างง...