มีค่าใช้จ่าย

Finance for Sales

อบรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 351 ครั้ง
Finance for Sales

หลักการและเหตุผล

ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปรับปรุงการขายและการควบคุมค่าใช้จ่าย

 

วัตถุประสงค์

 1. สำหรับการขายและผู้จัดการที่ไม่ได้เป็นบัญชีและการเงินที่จะเข้าใจความรู้พื้นฐานในด้านการเงิน
 2. เพื่อความเข้าใจและการอ่านงบการเงิน
 3. มีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายในตัวแปร
 4. มีความรู้ในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและกำไรส่วนเกิน

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

 1. อธิบายในรายละเอียดสำหรับรายการในงบดุล
 2. อธิบายรายละเอียดสำหรับรายการกำไรและการสูญเสีย
 3. การขายและการวางแผนค่าใช้จ่าย
 4. การขายและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงิน
 5. การจัดการบัญชีลูกหนี้และการขายวันที่โดดเด่น
 6. อัตราการทำกำไรในการขาย
 7. ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายในตัวแปร
 8. การตัดสินใจในระยะเวลาของจุดคุ้มทุนและกำไรส่วนเกิน
 9. งบประมาณเงินสดสำหรับการขายและการทำงาน
 10. Work shop
 11. สรุปคำถาม-คำตอบ

 

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีและทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงมากมาย ซึ่งทำให้เจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของธุรกิจ ต้องตื่นตัวเพื่อเตรียมวางแผนให้ได้ประโยชน์หรือเสียภาษีน้อยที่สุ...
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สร้างความเข้าใจในประเด็นจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีเพื่อปรับปรุงบัญชีการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย
หมาะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า โดยจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจมาก เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ขั้นตอนการปฎิบัติงา...
สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าส่วน พนักงานอาวุโส หรือพนักงานที่มีระดับผู้บังคับบัญชาทุกแผนกทุกฝ่าย หรือพนักงานที่เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานในอนาคต
มาร่วมกันจัดการการเงินและการบัญชีขององค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกัน
ตอบสนองความต้องการแก่นักการเงินและผู้บริหารขององค์กรที่จะได้เรียนรู้ด้านการบริหารการเงิน โดไม่เน้นหนักทางการคำนวณ แต่มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถตัดสินใจและวางแผนทางด้านการเงินแ...
เรียนรู้วิธีการทำงานบัญชีจากเอกสารจริง 30 ชั่วโมง เนื้อหา เข้มข้น ทันสมัย เน้นภาคการฝึกปฏิบัติและแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานจริง โดยทีมวิทยากรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
เรียนรู้ศัพท์ทางบัญชี ฝึกปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร นำเสนองบการเงิน ภายใต้การอบรมที่กระชับ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักบัญชี ภาษี หรือผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนประหยัดภาษีสำหรับผู้ประกอบการและนักบัญชี