มีค่าใช้จ่าย

Finance for Sales

อบรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 473 ครั้ง
Finance for Sales

หลักการและเหตุผล

ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปรับปรุงการขายและการควบคุมค่าใช้จ่าย

 

วัตถุประสงค์

 1. สำหรับการขายและผู้จัดการที่ไม่ได้เป็นบัญชีและการเงินที่จะเข้าใจความรู้พื้นฐานในด้านการเงิน
 2. เพื่อความเข้าใจและการอ่านงบการเงิน
 3. มีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายในตัวแปร
 4. มีความรู้ในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและกำไรส่วนเกิน

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

 1. อธิบายในรายละเอียดสำหรับรายการในงบดุล
 2. อธิบายรายละเอียดสำหรับรายการกำไรและการสูญเสีย
 3. การขายและการวางแผนค่าใช้จ่าย
 4. การขายและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงิน
 5. การจัดการบัญชีลูกหนี้และการขายวันที่โดดเด่น
 6. อัตราการทำกำไรในการขาย
 7. ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายในตัวแปร
 8. การตัดสินใจในระยะเวลาของจุดคุ้มทุนและกำไรส่วนเกิน
 9. งบประมาณเงินสดสำหรับการขายและการทำงาน
 10. Work shop
 11. สรุปคำถาม-คำตอบ

 

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบ Cloud Computing และ การสมัครและเข้าใช้งาน Google Drive 2. Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form กับการประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านบ...
เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้อย่างถูกต้อง
กระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และความต้องการใช้กระแสเงินสดของกิจการ
เรียนรู้ และสร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Final Tax : ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36) ภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากร และการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
เรียนรู้ แนวทางการตรวจสอบบัญชี
วิทยากรโดย คุณชุมพร เสนไสย นิติกรเชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีสรรพากร สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
สร้างความพร้อมด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0 จับ Trend ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีในอนาคต เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อจำกัด ซอฟต์แวร์บัญชี เพื่อการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ และ...
เพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชีด้วยคู่มือปฏิบัติงาน นำคู่มือปฏิบัติงานมาใช้เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานบัญชีในองค์กร มีคู่มือปฏิบัติงานอยู่แล้ว ปรับปรุงอย่างไรให้ทันต่องานบัญชียุคปัจ...