มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร “Up Date! พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน” 2560”

อบรมวันที่ 20 เมษายน 2560
จำนวนคนดู 399 ครั้ง
หลักสูตร “Up Date! พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน” 2560”

 

หลักสูตร “Up Date! พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน” 2560”

 

1. Update ! กฎหมายแรงงานใหม่ๆ

2. เรียนรู้เรื่องสิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง

3. เพื่อนำไปปรับใช้กฎหมายให้ถูกต้องในองค์กร

4. เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการจัดการโดยไม่ขัดกับข้อกฎหมาย

5. สามารถดำเนินการเรื่องสวัสดิการแรงงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

· กฎหมายแรงงานใหม่ กำหนดจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้าง “วัยเกษียณ”

· Update ! พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5 ) 2560

· กฎหมายแรงงานคุ้มครองแรงงาน การจ้างแรงงานเด็ก

· สวัสดิการแรงงาน

· สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง

· ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

· การพักงาน ค่าชดเชย บทกําหนดโทษ

· การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

· นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีใดบ้าง

· เลิกจ้างลูกจ้างอันเนื่องมาจากการนำเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี

 

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานฝ่ายนายจ้าง และอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคล

 

โรงแรม Arize Hotel Bangkok , Sukhumvit 26

ราคา 3,500.00 บาท ลูกค้าทั่วไป 3,500 บาท สมาชิก 3,200 บาท 

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ:ปุญญารัสมิ์

อีเมล์: m.seminarcentergmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :0922633989

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านและตีความตัวเลขในงบการเงินเพื่อประโยชน์เชิงบริหาร เพื่อให้เห็นผลกระทบและความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ที่มีต่อฐานะและผลประกอบการของ...
การนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้นี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อระบบภาษีอากรของประเทศไทยเป็นการปฏิรูปภาษีการค้าครั้งใหญ่ ทำให้ระบบภาษีอากรของประเทศมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใน...
การวางแผนกระบวนการทำงานด้านภาษีและบัญชีให้ประสบความสำเร็จ การตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่...
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่างๆ ในการลดหย่อนภาษี
88% ของลูกค้าพึงพอใจในหลักสูตร* “การวางแผนภาษีเพื่อส่งต่อธุรกิจครอบครัว พร้อมอัพเดทภาษีมรดก”
เรื่องใหม่ยอดฮิต เรื่องสำคัญที่ทุกคนควรรู้ พูดคุยเรื่องภาษีให้คุณเข้าใจง่ายด้วยภาษาชาวบ้านทั่วไป
นำเสนอความรู้ในหลักการ บัญชีและภาษีอากร ภายใต้กรอบและวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจสำหรับผู้บริหารและผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี เพื่อติดอาวุธการบริหารและการทำงานอย่างครบวงจร
รู้จักศัพย์ทางบัญชีหลักการเงิน การลงทุน ที่ผู้บริหารจําเป็นต้องรู้จัก และสามารถอ่าน Annual Reports ได้เข้าใจ
You’ll learn about Items of income that are subject to Thai tax , the differences between Thai Resident and Non-Thai Resident for PIT purpose ,Tax clearance certificate , tax be...