มีค่าใช้จ่าย

เพิ่มประสิทธิภาพเชิงการแข่งขัน หัวข้อ “พิธีการศุลกากรส่งออกระบบไร้เอกสารและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการส่งออก-นำเข้า”

อบรมวันที่ 20 สิงหาคม 2559
จำนวนคนดู 306 ครั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพเชิงการแข่งขัน หัวข้อ “พิธีการศุลกากรส่งออกระบบไร้เอกสารและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการส่งออก-นำเข้า”

พัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการ พิธีการศุลกากรส่งออกระบบไร้เอกสารและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการส่งออก-นำเข้า ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ. รัชดาฯ  Highlight ดังนี้

  1. บรรยายโดย อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบ ขั้นตอน พิธีการศุลกากร ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรง เข้าใจง่าย
  2. ลดปัญหาเลือกใช้สิทธิประโยชน์ภาษีอากร AEC/ FTA ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ พลาดประโยชน์ที่จะได้รับจากสิทธิ์นั้นๆ และการไม่เข้าใจพิธีการศุลกากรอย่างท่องแท้  สำแดงรายละเอียดในใบขนสินค้าผิด เสียทั้งเงิน และเวลา
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเกี่ยวกับการส่งออก-นำเข้าต่างๆ
  4. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ วิธีการในการสิทธิประโยชน์ภาษีอากรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเหมาะสมกับสินค้า
  5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพิ่มผลกำไรให้แก่องค์กร
  6. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มทางธุรกิจ (Business Networking) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณเหมือนฝัน (ขวัญ) 

หมายเลข 02-233-2345 

เบอร์มือถือ 09-0530-6951

เบอร์แฟ็กซ์ 02-234-0666

e-mail : muanfan@hs-asia.org

Facebook : https://www.facebook.com/HumanSolutionAsia

ติดตามข่าวสาร Line@ :  @bzm2147n

Brochure link : http://www.hs-asia.org/mail/regis-pb-export.pdf

คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนา, ส่งออก, นำเข้า, การค้าระหว่างประเทศ, โลจิสติกส์, ค้าชายแดน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การจัดซื้อและขายสินค้าระหว่างประเทศ มีปัญหาในขั้นตอนปฏิบัติทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกกิจการ อีกทั้งภารกิจหลักที่ยังไม่แจ้งชัด รวมไปถึงการทำสัญญาซื้อขายกับคู่ค้าผู...
การค้าระหว่างประเทศที่ใช้ Letter of Credit เป็นเครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้าทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าต้องมีความเข้าใจในเงื่อนไขของ Letter of Credit และ UCP 600 เพื่อไม่ให้คู่...
เนื้อหาหลักสูตรครบ ตามประกาศของ IMO เริ่มใช้ 1 ม.ค. 53 เป็นต้นไป ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA/ITBS เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด Workshop ควบคู่กับการบรรยาย...
สนับสนุนและส่งเสริมประกอบวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาตนิติบุคคล ในการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การเปิดการค้าเสรีและการเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติก์ ของประเทศไทย
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
หลักสูตร การขนส่งสินค้าอันตราย ครั้งที่36 อบรม พร้อมการทำ #Workshop วันที่ 28-29 ต.ค. 59
คอร์สโลจิสติกส์ พร้อมทำงานและทำธุรกิจ เหมาะสำหรับคนที่สนใจในธุรกิจโลจิสติกส์ การนำเข้าส่งออก มีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไร เป็นหลักสูตรฯที่ใครๆ ก้อสามารถเรียนได้
ห้ามพลาด!!การเรียนรู้กระบวนการนำเข้าสินค้า ตั้งแต่การวางแผนการสั่งซื้อ ตามขั้นตอนถึงคลังสินค้า