มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ สำหรับเสาร์-อาทิตย์

อบรมวันที่ 14 พฤษภาคม 2559
จำนวนคนดู 834 ครั้ง
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ สำหรับเสาร์-อาทิตย์

รายละเอียดหลักสูตร  ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

1.  ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  ( FREIGHT  FORWARDER  BUSINESS )

          1.1   แนวคิดในการทำธุรกิจระหว่างประเทศและสัญญาการค้า

                1.2   บริการธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

                1.3   บทบาทของบริษัทที่ให้บริการธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในการส่งออก - นำเข้า

                1.4   สถานภาพทางกฎหมายของบริษัทที่ให้บริการขนส่ง

                1.5   ความสัมพันธ์ของบริษัทที่ให้บริการธุรกิจรับจัดการขนส่งกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน

                1.6   คำศัพท์และคำย่อที่ใช้ในธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

2.   เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 

      ( INCOTERMS AND DOCUMENTS REQUIRED )

          2.1  เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

                2.2  พิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ

                                -  OPEN ACCOUNT / ADVANCE  PAYMENT                 

                                -  ตั๋วแลกเงิน

                                -  DOCUMENTARY  CREDIT ( UCP 600 )                      

                                -  เงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ ( INCOTERMS )

                                -  การประกันภัยเกี่ยวกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

 

3.  พิธีการศุลกากร ( CUSTOMS  CLEARANCE  PROCEDURES )

             1. ราชการและการศุลกากร

                     1.1  องค์ความรู้เกี่ยวกับการศุลกากร                               

                          1.2  ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ติดต่อราชการ

                                1.3  คำนิยามและภาษาอังกฤษกับงานศุลกากร

             2. องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติศุลกากร

                           2.1  กฎหมายศุลกากร                                         

                             2.2  กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร

                                2.3  กฎหมายว่าด้วยของต้องห้ามต้องกำกัด

              3. มาตรการควบคุมทางศุลกากร

 3.1  การควบคุมทางเรือ                                     

 3.2  การควบคุมทางอากาศยาน               

 3.3  การควบคุมทางบก                                     

3.4  การควบคุมทางรถไฟ                                       

 3.5  การควบคุมทางไปรษณีย์                           

 3.6  การควบคุมทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า

              4. พิธีการนำของเข้า

4.1 การผ่านพิธีการใบขนสินค้า                            

4.2 การตรวจปล่อยสินค้า

              5. พิธีการส่งของออก

              6. พิธีการศุลกากรเฉพาะหน่วยงาน

6.1  สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง,ท่าเรือเอกชน,รพท/ICD,   นิคมอุตสาหกรรมและเขตส่งออก EPZ

6.2  คลังสินค้าทัณฑ์บน,เขตปลอดอากร        

6.3  มาตรการและพิธีการควบคุมการขนย้ายสินค้าผ่านประเทศ

              7. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

              8. พิธีการศุลกากรเฉพาะกรณี

8.1  พิธีการว่าด้วยของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์               

8.2  พิธีการว่าด้วยของต้องกำกัด

8.3  ของตกค้าง                                                      

8.4  ค่าธรรมเนียมทางศุลกากร

                9. ก้าวสู่ e-customs กับกรมศุลกากร       

4.  การขนส่งทางทะเล ( SEAFREIGHT )  

           4.1   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเรือและการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์

                 4.2   โครงสร้างของการตลาดบริการขนส่งแบบประจำเส้นทาง ( LINER  SERVICE )

                 4.3   โครงสร้างของการตลาดบริการขนส่งแบบเรือจร ( TRAMP  SERVICE ) และการเช่าเหมาเรือ 

                 4.4    เอกสารการขนส่งทางทะเล

                 4.5   กฎหมายรับขนของทางทะเล

                 4.6   การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ ทางบกและทางทะเล

 

5.  การขนส่งทางอากาศ  ( AIRFREIGHT )  

                5.1    ความหมาย และความสำคัญของภูมิศาสตร์การขนส่งทางอากาศ

                5.2    ลักษณะสินค้าที่ขนส่งทางอากาศและเส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศที่สำคัญ

                5.3    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องบิน

                5.4    ประเภทและลักษณะของเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่ง

                5.5    ประเภทของการบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

                5.6    ลักษณะอัตราค่าระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ

                 5.7    การคิดค่าระวางการขนส่งสินค้าทางอากาศ

                5.8    เอกสารการขนส่งทางอากาศ

                5.9    การขนส่งสินค้าอันตราย

                5.10  การขนส่งสัตว์มีชีวิต

                       

6. การบรรจุและขนถ่ายสินค้า  ( OPERATIONS )

                 6.1   การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก

                6.2   การบรรจุและขนถ่ายสินค้าที่สถานีบรรจุสินค้าด้านนอกท่า  ICD,CFS,OPERATION

                6.3   การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและจัดการขนส่ง

                      ( DISTRIBUTION  AND FLEET MANAGEMENT )

  •   ลักษณะประเภทและโครงสร้างของช่องทางจัดจำหน่าย
  •   การพัฒนาและการเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย
  •   ลักษณะทั่วไปของบริการและโครงสร้างต้นทุนของการขนส่งโดยรถบรรทุก
  •   สิ่งสำคัญในการวางแผน  การปฏิบัติการและการควบคุมการขนส่งโดยรถบรรทุก

 

7.  การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  ( MULTIMODAL  TRANSPORT  OPERATION  / MTO )

          7.1   อะไรคือการขนส่งหลายรูปแบบ

                7.2   บทบาทของรัฐและเอกชนในการสร้างการขนส่งหลายรูปแบบ

                7.3   ผลประโยชน์ของการขนส่งหลายรูปแบบ

                7.4   ระบบความรับผิดชอบของการขนส่งหลายรูปแบบ

                                *  การขนส่งทางทะเล

                                 *  การขนส่งทางอากาศ

                                *  การขนส่งทางบก  และรถไฟ

                7.5   การให้บริการการขนส่งหลายรูปแบบ

 

8.   โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ( LOGISTICS & SUPPLY CHAIN )  

       โลจิสติกส์  ( LOGISTICS )  และ  โซ่อุปทาน  ( SUPPLY  CHAIN )

                 8.1   การพัฒนาและแนวคิดที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์

                8.2   โลจิสติกส์ในองค์กรธุรกิจ

                8.3   กิจกรรมธุรกิจที่สำคัญของโลจิสติกส์

                8.4   แนวคิด  กระบวนการและประเด็นสำคัญในการบริหารโซ่อุปทาน

                8.5   ตัวอย่างของการบริหารโซ่อุปทาน

                8.6   การจัดมาตรฐานคลังสินค้า  ( WAREHOUSE   OPERATION )

              8.7   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์   ( INFORMATION  TECHNOLOGY SYSTEM FOR LOGISTICS )

 

  9.   การตลาด   ( MARKETING ) 

                9.1  การประสานงานลูกค้า  ( CUSTOMER  SERVICE )

                9.2  เทคนิคการขาย  ( SELL  TECHNIQUE )

                              

10.   Introductory English for Shipping Terminology 

10.1  Foreign Trade                                          

10.2  Buying and Selling            

10.3  Shipping                                                    

10.4  Customs Entries and Duties     

10.5  Samples of Letters concerning shipping business

  • จรรยาบรรณความรับผิดชอบการประกอบอาชีพ
  • เทคนิคการทำงานให้ประสพความสำเร็จ
  • การเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน

                        **  การดูงานนอกสถานที่  (  4 แห่ง  )

                        **  การสอบและการทำ workshop เพื่อวัดผลรับประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

                        **  การปฏิบัติงานจริง  240  ชั่วโมง

 

***  เมื่อสำเร็จการอบรม  ITBS แนะนำและประสานงานให้เข้าทำงานกับธุรกิจต่อไปนี้

  • ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ( LOGISTICS SERVICE PROVIDERS )

-                    ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  ( FREIGHT  FORWARDERS )

-                    ตัวแทนผ่านพิธีการศุลกากร ( CUSTOMS  BROKERS )

-                    สายการเดินเรือ ( SHIPPING LINE )

-                    คลังสายการบิน  ( AIR  CARCO )

-                  สถานีบรรจุสินค้าด้านนอกท่า  ( ICD )

  • ผู้นำเข้า  ผู้ส่งออก ( IMPORTER  &  EXPORTER )
  • บริษัทประกันภัย  ( CARGO  INSURANCE COMPANY )

 สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการและ       สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


ติดต่อ
คุณแพท
Mobile : 091-8044123
Line id : pattyanda

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรสร้างธุรกิจเงินล้าน จากทุนเพียงไม่กี่บาท ดหนัก จัดเต็ม 2 วัน ทั้ง ทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มธุรกิจได้ทันทีหลังเรียนจบ
กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งที่เป็นแบบ SME และ START UP ขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในเรื่องของรูปแบบการส่งออก, การชำระเงินซื้อขายระหว่างปร...
ให้ผู้นำเข้าส่งออกสามารถจัดทำเอกสารได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของเครื่องมือในการชำระเงินที่รัดกุมเหมาะสม
ถึงเวลาก้าวสู่วิชาชีพโลจิสติกส์ คน คือ อาวุธที่สำคัญที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจอยู่รอดและแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่ยุค New Economy ที่ทุกองค์กรต้องปรับตัว ถึงเ...
หลักสูตรการทำงานโลจิสติกส์ที่รองรับ AEC โดยตรง และมีเนื้อหาครอบคลุมการทำงานสายงานธุรกิจระหว่างประเทศทั้งระบบ
หลักสูตรการทำงานโลจิสติกส์ที่รองรับ AEC โดยตรง และมีเนื้อหาครอบคลุมการทำงานสายงานธุรกิจระหว่างประเทศทั้งระบบ
รับรองหลักสูตรโดย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
เนื้อหาหลักสูตรเป็นไปตาม IMDG Code กำหนด พร้อมทั้งการนำ workshop มาใช้ควบคู่กับการบรรยาย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาอย่างชัดแจ้งมากขึ้น
การตรวจรับ – จ่ายสินค้าถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพราะการรับถือว่าเป็นด่านแรกของการเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิ...