อบรมฟรี

อบรมโครงการ ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย

อบรมวันที่ 29 ตุลาคม 2556
จำนวนคนดู 572 ครั้ง
อบรมโครงการ ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย

อบรมโครงการ "ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย"


      สถาบันคีนันแห่งเอเซีย จะจัดอบรมโครงการ ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย” เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคงทางการเงินแก่ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะจัดอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงรูปแบบกลยุทธ์ธุรกิจ การตลาด การเงิน การจัดทาแผนธุรกิจ และการให้คาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ประสบความสาเร็จในการขอสินเชื่อจากธนาคาร


วันที่จัดอบรม 29 ตุลาคม, 6 พฤศจิกายน และ 12 พฤศจิกายน 2556


กำหนดการ
วันอังคำรที่ 29 ตุลำคม 2556
08:45 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 09:15 น. พิธีเปิ ด
09:15 – 10:30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจ
10:30 - 12:00 น. การบริหารจัดการด้านการเงิน 
13:00 - 16:00 น. การบริหารการเงิน (ต่อ) 

วันพุธที่ 6 พฤศจิกำยน 2556
08:45 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 10:30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจ
10:30 - 12:00 น. รูปแบบกลยุทธ์ธุรกิจ 
13:00 - 16:00 น. การบริหารจัดการด้านการตลาด 

วันอังคำรที่ 12 พฤศจิกำยน 2556
08:45 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 12:00 น. การจัดหาทุนส าหรับกิจการ
13:00 - 16:00 น. การน าเสนอแผนธุรกิจ

 

วิทยากร ไม่ระบุนาม


สถานที่ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร์ท 


ค่าใช้จ่าย

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: , อบรมลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ทบทวนและทำความเข้าใจการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดแบบ 360 องศา ตลอดจนกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศา รวมถึงการทำความรู้จักเครื่องมือและ...
หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารให้กับบุคลากรในองค์กร
เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นหลักสูตรนี้จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดค...
นักขายไม่ได้พัฒนากันง่ายๆ ยิ่งนักขายที่ดีแล้วยิ่งต้องรักษาไว้กับองค์กรให้ได้ หลักสูตรนี้มุ่งที่ การพัฒนา นักขาย และรักษานักขายไว้ให้อยู่กับองค์กรต่อไปได้ในระยะยาว
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนรูปธุรกิจไปสู่ ลีน เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำสุด คุณภาพสูงสุด โดยใช้เวลาในกระบวนการจนถึงการ ส่งมอบให้กับลูกค้าให้น้อยที่สุด (Driving business transformation to LEAN...
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
พบกับ Ron White (Memory Champion) แชมป์ด้านความจำระดับโลก ผู้ทำลายสถิติด้านความจำและได้รับการจดบันทึกลงกินเนสบุ๊กหลายรายการ
สถาบันคีนันแห่งเอเซีย จะจัดอบรมโครงการ “ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย” เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคงทางการเงินแก่ธุรกิจ SMEs