อบรมฟรี

อบรมโครงการ ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย

อบรมวันที่ 29 ตุลาคม 2556
จำนวนคนดู 533 ครั้ง
อบรมโครงการ ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย

อบรมโครงการ "ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย"


      สถาบันคีนันแห่งเอเซีย จะจัดอบรมโครงการ ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย” เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคงทางการเงินแก่ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะจัดอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงรูปแบบกลยุทธ์ธุรกิจ การตลาด การเงิน การจัดทาแผนธุรกิจ และการให้คาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ประสบความสาเร็จในการขอสินเชื่อจากธนาคาร


วันที่จัดอบรม 29 ตุลาคม, 6 พฤศจิกายน และ 12 พฤศจิกายน 2556


กำหนดการ
วันอังคำรที่ 29 ตุลำคม 2556
08:45 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 09:15 น. พิธีเปิ ด
09:15 – 10:30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจ
10:30 - 12:00 น. การบริหารจัดการด้านการเงิน 
13:00 - 16:00 น. การบริหารการเงิน (ต่อ) 

วันพุธที่ 6 พฤศจิกำยน 2556
08:45 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 10:30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจ
10:30 - 12:00 น. รูปแบบกลยุทธ์ธุรกิจ 
13:00 - 16:00 น. การบริหารจัดการด้านการตลาด 

วันอังคำรที่ 12 พฤศจิกำยน 2556
08:45 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 12:00 น. การจัดหาทุนส าหรับกิจการ
13:00 - 16:00 น. การน าเสนอแผนธุรกิจ

 

วิทยากร ไม่ระบุนาม


สถานที่ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร์ท 


ค่าใช้จ่าย

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: , อบรมลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการเขียนโครงการฝึกอบรมและวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาได้อย่างมีมาตรฐาน
ท่ามกลางสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในปัจจุบัน นักบริหารจำเป็นต้องเตรียมจัดทัพองค์กรให้พร้อมรับมือ เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีความสุข
ลดค่าใช้จ่าย...$$เพิ่มรายได้$$...ลดระยะเวลาการผลิต...เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นที่จะให้เกิดการเรียนรู้ในการด้านความเข้าใจต่อลูกค้าของเราอย่างลึกซึ้ง ด้วยเทคนิคและแนวทางการวิเคราะห์ Customer Insight เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับการสร้างกลยุทธ์ท...
หลักสูตรนี้ จะเป็นการทำความเข้าใจกับแนวคิดเบื้องต้นของการจัดการความรู้ รูปแบบของการจัดการความรู้ ตลอดจนกระบวนการนำมาใช้ในองค์กร
หลักสูตรนี้จะได้เข้าใจ เรียนรู้หลักการและตัวอย่างของการคิดสร้างสรรค์เชิงการตลาดในรูปแบบต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา การสร้างนวัตกรรมการตลาดที่โดนใจลูกค้า ขั้นตอนและหลักการ...
ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker) แนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกพัฒนามาต่อเนื่องจากอดีตกาล
ในทุกๆระดับขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเราหรือผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า ที่เราจะต้องรู้จักการวางตัวการทำงานให้ได้ตามนโยบาย อีกส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ เพื่อนร่วมงาน ผู...
“ การโน้มน้าวใจและการจูงใจคน ” หากทำได้สำเร็จ ผลตอบแทนที่จะได้รับนั้น แทบจะพูดได้ว่าเหลือคณานับ