อบรมฟรี

อบรมโครงการ ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย

อบรมวันที่ 29 ตุลาคม 2556
จำนวนคนดู 514 ครั้ง
อบรมโครงการ ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย

อบรมโครงการ "ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย"


      สถาบันคีนันแห่งเอเซีย จะจัดอบรมโครงการ ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย” เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคงทางการเงินแก่ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะจัดอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงรูปแบบกลยุทธ์ธุรกิจ การตลาด การเงิน การจัดทาแผนธุรกิจ และการให้คาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ประสบความสาเร็จในการขอสินเชื่อจากธนาคาร


วันที่จัดอบรม 29 ตุลาคม, 6 พฤศจิกายน และ 12 พฤศจิกายน 2556


กำหนดการ
วันอังคำรที่ 29 ตุลำคม 2556
08:45 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 09:15 น. พิธีเปิ ด
09:15 – 10:30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจ
10:30 - 12:00 น. การบริหารจัดการด้านการเงิน 
13:00 - 16:00 น. การบริหารการเงิน (ต่อ) 

วันพุธที่ 6 พฤศจิกำยน 2556
08:45 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 10:30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจ
10:30 - 12:00 น. รูปแบบกลยุทธ์ธุรกิจ 
13:00 - 16:00 น. การบริหารจัดการด้านการตลาด 

วันอังคำรที่ 12 พฤศจิกำยน 2556
08:45 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 12:00 น. การจัดหาทุนส าหรับกิจการ
13:00 - 16:00 น. การน าเสนอแผนธุรกิจ

 

วิทยากร ไม่ระบุนาม


สถานที่ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร์ท 


ค่าใช้จ่าย

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: , อบรมลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงบทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของต...
เพิ่มคุณภาพงานบริการด้วยการบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างมาตรฐานจากมุมมองลูกค้าและต้องเห็นถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จของงานบริการทั้งจากภายนอกและภายใ...
เทคนิคการคัดสรรบุคลากรอย่างไรให้ตรงเป้าหมายขององค์กร ขั้นตอนการสรรหาบุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
เพื่อที่จะได้เข้าใจและทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างไร สู่การเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล
การสอนงานในรูปแบบ On The Job Training (OJT) นั้น มีการนำมาใช้ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และภาคธุรกิจมาอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะเข้าใจว่าเป็นวิธีการสอนงานที่ได้ประสิท...
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยรวบรวมหัวข้อที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดและกระตุ้น เพื่...
เรียนรู้หลักการโลจิสติกส์ และการบริหารคลังสินค้าที่เป็นความจำเป็นต่อธุรกิจการที่เป็นปัจจัยหลักมีผลต่อต้นทุนในการดำเนินการ หากเราสามารถพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสิ...
พบกับหลักสูตรเทคนิคการทำสัญญาจ้างและการจ่ายค่าจ้างสวัสดิการให้ถูกต้องตามกฎหมาย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
ในสภาวการณ์ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถ อยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นหมายถึงความได้เปรียบในทุกๆด้าน ซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่จะทำให้องค์กรอยู่เหนือ...