มีค่าใช้จ่าย

อบรม เรื่องความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการทดสอบ

อบรมวันที่ 19 มกราคม 2558
จำนวนคนดู 495 ครั้ง
อบรม เรื่องความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการทดสอบ

 

ความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการทดสอบ

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดตาม Guide to the expression ofUncertainty in Measurement (GUM)

2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการ

3. เข้าใจการรายงานผลความไม่แน่นอนที่ระบุมากับใบรับรองการสอบเทียบ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09:00 ถึง 16:30 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. บทนำ

2. นิยาม

3. แนวคิดพื้นฐาน

4. การประเมินความไม่แน่นอนมาตรฐานตามแนวทางของ Guide to the expression of Uncertainty in Measurement (GUM)

5. การรายงานความไม่แน่นอน

6. สรุปขั้นตอนในการประเมินความไม่แน่นอน

7. การนำผลการวัดพร้อมกับผลความไม่แน่นอนไปใช้งาน

8. แบบฝึกหัด

วิทยากร ไม่ระบุนาม

คุณสมบัติ

ผู้ที่ปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง 

ค่าลงทะเบียน 3,906 บาท รวม VAT แล้ว

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้ติดต่อ: ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

อีเมล์: trainingnimt.or.th

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2577 5100 ต่อ 4206 

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวัดสำหรับการทดสอบ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ความเข้าใจวิธีการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ให้กับผู้ใช้งานระบบศูนย์คอมพิวเตอร์
สัมมนาฟรี "The Secret of Social Commerce เคล็ด(ไม่)ลับสู่ ธุรกิจสังคมออนไลน์"
เน้นการนำเอา iPad ไปใช้ในทางธุรกิจในทุกๆ ด้าน โดย App ทั้งหมดที่สอนในหลักสูตรนี้จะเป็น The Best of Business App และได้ผ่านการทดสอบใช้งานจริงมาแล้วโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
การเรียกใช้งาน Microsoft PowerPoint ได้อย่างถูกวิธีและสามารถสร้างเอกสารจากMicrosoft PowerPointได้
เข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดตาม Guide to the expression ofUncertainty in Measurement (GUM)
หากการจัดเก็บข้อมูลด้วย Excel ค่อนข้างจำกัด และการออกรายงานที่ต้องใช้เวลาเป็นวัน ๆ จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปเมื่อใช้ "MS Access"
หลักสูตรนี้จะเน้นสุดยอดเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ เกือบ 100 เทคนิค เพื่อช่วยให้คุณสามารถุทำงานได้อย่างเร็วสุดๆ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือเล่มใดๆ อาทิ การลด...
เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Office 2010 เพื่องานออฟฟิศ
เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้สนใจต้องการมีความ ความเข้าใจในด้านคอมพิวเตอร์ทุกๆ ด้าน เพื่อสามารถนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ...