อบรม ตุลาคม 2556

ให้เกิดพัฒนาให้เป็นรูปธรรม มูลนิธิฯ จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา Green Product...เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เป็นการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Mana...
เข้าดู 855 ครั้ง
โลกเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบที่ตามมาคือความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ โดยภาคธุรกิจอุตสาหกรรมก็นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่...
เข้าดู 3924 ครั้ง
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา เข้าใจถึงบทบาทที่ควรจะเป็น และปรับปรุงตนเองให้อยู่ในจุดที่สมดุล สามารถเป็นผู้นำเพื่อนำพาทีมงาน...
เข้าดู 779 ครั้ง
สถาบันคีนันแห่งเอเซีย จะจัดอบรมโครงการ “ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย” เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคงทางการเงินแก่ธุรกิจ SMEs
เข้าดู 488 ครั้ง
แสดงหลักฐานเพื่อยืนยันความจริงว่า สามารถทำเงิน 3 แสนบาทเป็น 30 ล้านบาทได้จริง
เข้าดู 838 ครั้ง
เทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือก็ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จอภาพมีขนาดใหญ่ ความเร็วในการประมวลผลสูง สามารถแสดงผลทั้งในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
เข้าดู 1080 ครั้ง
ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการโปรแกรม PLC ในระดับสูง และเทคนิคในการเขียนโปรแกรมในแบบต่างๆ
เข้าดู 1041 ครั้ง
เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในรูปแบบ 3 มิติ
เข้าดู 739 ครั้ง
ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได้ถูกนํามาใช้แทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก
เข้าดู 754 ครั้ง
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 – 299 คน มีสถิติการประสบอันตรายสูง
เข้าดู 698 ครั้ง
สอนให้คนที่ยังขี่จักรยานไม่เป็น ขี่ให้เป็น
เข้าดู 2745 ครั้ง
ระบบปรับอากาศมีทั่งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ที่ใช้สารทําความเย็นเป็นตัวกลางและเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบน้ำเป็นตัวกลาง
เข้าดู 830 ครั้ง
สมาชิกผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร และประสงค์จะเข้ารับการทดสอบขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
เข้าดู 535 ครั้ง
สหรัฐอเมริกาถือเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมและตลาดแฟชั่นสำคัญที่กำหนดทิศทางของตลาดแฟชั่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและกระแสแฟชั่นที่สำคัญของโลก
เข้าดู 693 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

รับรองหลักสูตรโดย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ สำหรับคนทำงาน
ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (สถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์พร้อมจัดหางาน)
เข้าอบรมได้รับ : ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่องIncoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสิน...
ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ไม่ได้แค่การพูดคุยตกลงระหว่างกันเท่านั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎ กติกาการค้าสากล จึงมีองค์การการค้าโลก (...
ในปัจจุบันในทุกองค์กรจะต้องมีการติดต่อซื้อขายสินค้ากับลูกค้าซึ่งการติดต่อซื้อขายในปัจจุบัน ก็ทำได้หลายรูปแบบ แต่ที่สำคัญในการติดต่อซื้อขายสินค้าคงปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องการชำร...
การนำเข้าส่งออกสินค้านอกจากจะใช้ทางเรือเป็นหลักแล้ว ยังมีการส่งออกทางอากาศที่เป็นที่นิยมใช้ โดยเฉพาะสินค้าที่มูลค่าสูง สินค้าตัวอย่าง และสินค้าเน่าเสียง่าย ผู้ส่งออกจึงจำเป็นต้อ...
วิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้าแบบครบวงจร พร้อมแนะเส้นทางลัดและเทคนิค สามารถเริ่มต้นทำได้ในทันที
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถลดต้นทุนและบริหารสินค้าคงคลังของท่านได้อย่างแน่นอน (ฉบับใช้งานจริง)
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร เพื่อให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางสายผลิตภัณฑ์สินค้าให้เกิดการสนับสนุนกับตราสินค้า “BRAND” เพื่อเลือกหรือนำสินค้าที่มีโอกาสเด่น+เหมาะสม...