อบรม ตุลาคม 2556

ให้เกิดพัฒนาให้เป็นรูปธรรม มูลนิธิฯ จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา Green Product...เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เป็นการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Mana...
เข้าดู 444 ครั้ง
โลกเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบที่ตามมาคือความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ โดยภาคธุรกิจอุตสาหกรรมก็นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่...
เข้าดู 1894 ครั้ง
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา เข้าใจถึงบทบาทที่ควรจะเป็น และปรับปรุงตนเองให้อยู่ในจุดที่สมดุล สามารถเป็นผู้นำเพื่อนำพาทีมงาน...
เข้าดู 438 ครั้ง
สถาบันคีนันแห่งเอเซีย จะจัดอบรมโครงการ “ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย” เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคงทางการเงินแก่ธุรกิจ SMEs
เข้าดู 300 ครั้ง
แสดงหลักฐานเพื่อยืนยันความจริงว่า สามารถทำเงิน 3 แสนบาทเป็น 30 ล้านบาทได้จริง
เข้าดู 465 ครั้ง
เทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือก็ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จอภาพมีขนาดใหญ่ ความเร็วในการประมวลผลสูง สามารถแสดงผลทั้งในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
เข้าดู 608 ครั้ง
ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการโปรแกรม PLC ในระดับสูง และเทคนิคในการเขียนโปรแกรมในแบบต่างๆ
เข้าดู 638 ครั้ง
เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในรูปแบบ 3 มิติ
เข้าดู 371 ครั้ง
ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได้ถูกนํามาใช้แทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก
เข้าดู 355 ครั้ง
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 – 299 คน มีสถิติการประสบอันตรายสูง
เข้าดู 417 ครั้ง
สอนให้คนที่ยังขี่จักรยานไม่เป็น ขี่ให้เป็น
เข้าดู 1023 ครั้ง
ระบบปรับอากาศมีทั่งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ที่ใช้สารทําความเย็นเป็นตัวกลางและเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบน้ำเป็นตัวกลาง
เข้าดู 462 ครั้ง
สมาชิกผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร และประสงค์จะเข้ารับการทดสอบขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
เข้าดู 298 ครั้ง
สหรัฐอเมริกาถือเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมและตลาดแฟชั่นสำคัญที่กำหนดทิศทางของตลาดแฟชั่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและกระแสแฟชั่นที่สำคัญของโลก
เข้าดู 403 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับนักการตลาดและนักขายที่ประสงค์จะเพิ่มศักยภาพในการทำตลาด ปรับมุมมองทางการตลาดและการขายสมัยใหม่ มุ่งเน้นที่จะสร้างกำไรแก่องค์กรในระยะยาว ด้วยแนวทางแ...
เพื่อที่จะได้เข้าใจและทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างไร สู่การเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล
เพื่อการพัฒนาภาวะการนำที่แท้ที่มีอยู่แต่เดิมตามธรรมชาติของคุณให้ปรากฏ ซึ่งจะเอื้อให้เกิดการสื่อสารอันมีประสิทธิภาพ และการสร้างความร่วมมือในสภาวะอันหลากหลาย
หลักสูตรนี้เน้นให้นักขายได้เข้าใจเทคนิคและรายละเอียดต่างๆ ที่นำมาสู่ความสำเร็จดังกล่าวใน 7 ขั้นตอนที่สำคัญในงานขาย
การที่เรามีจิตวิทยาการจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักและพร้อมที่จะก้าวไปกับองค์การเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะนำเอาหลักการ มาใช้เพื่อให้อง...
Creative Branding to AEC กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เชิงสร้างสรรค์สู่ AEC วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ...
ทำอย่างไรให้ธุรกิจสปาของท่านประสบความสำเร็จ? หลายท่านอาจประสบปัญหาเรื่องการจัดการ การบริหารงานบุคคล รวมถึงอุปสรรคอื่นๆอีกมากมาย
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง มีความสำคัญมาก
เรียนรู้สูตรสำเร็จเคล็ดลับในการดำเนินธุรกิจการอาหาร

wp_head();