อบรม ตุลาคม 2556

ให้เกิดพัฒนาให้เป็นรูปธรรม มูลนิธิฯ จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา Green Product...เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เป็นการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Mana...
เข้าดู 720 ครั้ง
โลกเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบที่ตามมาคือความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ โดยภาคธุรกิจอุตสาหกรรมก็นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่...
เข้าดู 3345 ครั้ง
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา เข้าใจถึงบทบาทที่ควรจะเป็น และปรับปรุงตนเองให้อยู่ในจุดที่สมดุล สามารถเป็นผู้นำเพื่อนำพาทีมงาน...
เข้าดู 644 ครั้ง
สถาบันคีนันแห่งเอเซีย จะจัดอบรมโครงการ “ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย” เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคงทางการเงินแก่ธุรกิจ SMEs
เข้าดู 407 ครั้ง
แสดงหลักฐานเพื่อยืนยันความจริงว่า สามารถทำเงิน 3 แสนบาทเป็น 30 ล้านบาทได้จริง
เข้าดู 719 ครั้ง
เทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือก็ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จอภาพมีขนาดใหญ่ ความเร็วในการประมวลผลสูง สามารถแสดงผลทั้งในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
เข้าดู 872 ครั้ง
ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการโปรแกรม PLC ในระดับสูง และเทคนิคในการเขียนโปรแกรมในแบบต่างๆ
เข้าดู 936 ครั้ง
เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในรูปแบบ 3 มิติ
เข้าดู 626 ครั้ง
ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได้ถูกนํามาใช้แทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก
เข้าดู 590 ครั้ง
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 – 299 คน มีสถิติการประสบอันตรายสูง
เข้าดู 606 ครั้ง
สอนให้คนที่ยังขี่จักรยานไม่เป็น ขี่ให้เป็น
เข้าดู 2016 ครั้ง
ระบบปรับอากาศมีทั่งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ที่ใช้สารทําความเย็นเป็นตัวกลางและเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบน้ำเป็นตัวกลาง
เข้าดู 677 ครั้ง
สมาชิกผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร และประสงค์จะเข้ารับการทดสอบขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
เข้าดู 448 ครั้ง
สหรัฐอเมริกาถือเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมและตลาดแฟชั่นสำคัญที่กำหนดทิศทางของตลาดแฟชั่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและกระแสแฟชั่นที่สำคัญของโลก
เข้าดู 593 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ค้นหาความไม่แตกต่างกันและการพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ถูกแบ่งปันกันระหว่างองค์การผู้ซื้อและผู้ขาย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การติดตั้งเครื่อง Internet Router โดยใช้ Linux” รุ่นที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เหมาะสำหรับผู้ที่จะสนใจสอบ Cisco Certified Networking Professional (CCNP) และสามารถที่จะไปสอบ Cisco Certified Design Professional (CCDP) ของ Cisco
เหมาะสำหรับผู้ที่มีแนวคิดเริ่มต้นพัฒนา Window phone application ด้วยโปรแกรม Microsoft visual studio
อบรม Ms-Office2010 ระดับต้นถึงระดับสูง โดยอาจารย์ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์
เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้สนใจต้องการมีความ ความเข้าใจในด้านคอมพิวเตอร์ทุกๆ ด้าน เพื่อสามารถนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ...
เพื่อสามารถสร้างรายงานด้วย Crystal Reports 2011
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างมากมาย การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน การบริการ การสื่อสาร การจัดการสารสนเทศในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ